Cushions

Sort by

Balanced Air Cushion

£198.00Exc Vat
£237.60Inc Vat

Coccyx Comfort Cushion

£15.83Exc Vat
£19.00Inc Vat

Gel Seat Cushion

£34.00Exc Vat
£40.80Inc Vat

Gel-Kool High / Medium Risk Pressure Cushion

£117.00Exc Vat
£140.40Inc Vat

Harley Proform Cushion

£30.99Exc Vat
£37.19Inc Vat

Harley Proform Cushion

£31.99Exc Vat
£38.39Inc Vat

Harley Visco-Gel Cushion

£169.99Exc Vat
£203.99Inc Vat

INVACARE MATRX FLO-TECH LITE CUSHION

£97.00Exc Vat
£116.40Inc Vat

INVACARE MATRX FLO-TECH SOLUTION PRESSURE RELIEF CUSHION

£299.00Exc Vat
£358.80Inc Vat
INVACARE MATRX LIBRA - WHEELCHAIR CUSHION

INVACARE MATRX LIBRA - WHEELCHAIR CUSHION

£323.00Exc Vat
£387.60Inc Vat

Inflatable Bath Cushion

£8.39Exc Vat
£10.07Inc Vat

Lumbar Support Cusion

£12.50Exc Vat
£15.00Inc Vat
Medical Ring Cushion

Medical Ring Cushion

£15.83Exc Vat
£19.00Inc Vat

Memaflex High Risk Pressure Cushion

£117.00Exc Vat
£140.40Inc Vat

One Rehab - Universal High Risk Pressure Cushion

£99.00Exc Vat
£118.80Inc Vat

Permapad Low Risk Pressure Cushion

£32.00Exc Vat
£38.40Inc Vat

Permapad Medium to Low Risk Pressure Cushion

£34.00Exc Vat
£40.80Inc Vat

Turning Cushion by Posture Cushion

£19.00Exc Vat
£22.80Inc Vat

Wheelchair Cushion

£19.00Exc Vat
£22.80Inc Vat